ABLD Algemene Voorwaarden

1. Het Advocatenkantoor

ABLD Advocatuur B.V. is een advocatenkantoor te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 3427.4414 (hierna: ‘ABLD’, ‘vennootschap’ respectievelijk ‘wij’). ABLD is een handelsnaam van de vennootschap welke tevens merkenrechtelijk is beschermd.

2. De toepasselijkheid van deze ABLD Algemene Voorwaarden

2.1 Deze ABLD Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons sluit en alle opdrachten die u aan ons verstrekt. Ze zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten die later worden gegeven en overeenkomsten die later tot stand komen.

2.2 Op deze ABLD Algemene Voorwaarden kunnen niet alleen wijzelf een beroep doen, maar ook de (natuurlijke en rechts-)personen die wij betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten (ook nadat zij niet langer betrokken zijn bij de vennootschap). Dit zijn bijvoorbeeld de advocaten en overige medewerkers die bij ons in dienst zijn en onze Stichting Derdengelden. Dergelijke personen worden geen partij bij onze overeenkomst met u, ook niet nadat zij een ten behoeve van hen gemaakt beding hebben aanvaard. 


3. Uw overeenkomst met ABLD Advocatuur

3.1 Als u met ons een overeenkomst sluit of opdrachten geeft worden deze geacht uitsluitend door de vennootschap te zijn aanvaard. Dit geldt ook als het uw uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde personen die aan de vennootschap zijn verbonden. Wij komen met u overeen dat de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3.2 Op alle overeenkomsten die u met ons sluit en opdrachten die door ons worden aanvaard is Nederlands recht van toepassing.

3.3 U kunt de overeenkomst met ons te allen tijde opzeggen. Het recht op (algehele of gedeeltelijke) ontbinding en het recht op vernietiging is uitgesloten.


4. De uitvoering van uw opdracht

4.1 Wij voeren de opdracht en overeenkomst met u uitsluitend uit ten behoeve van u. Derden kunnen aan onze werkzaamheden voor u geen rechten ontlenen. U vrijwaart ons en de personen die wij betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de diensten die ten behoeve van u zijn uitgevoerd.

4.2 U verleent volmacht aan ons om u in en buiten rechte te vertegenwoordigen, het woord namens u te voeren en overigens al hetgeen te doen dat redelijkerwijs kan bijdragen aan de uitvoering van de opdracht.

4.3 Wij zijn bevoegd om bij de uitvoering van onze werkzaamheden voor u derden in te schakelen (bijvoorbeeld externe advocaten of juristen, adviseurs, deurwaarders, vertalers, koeriers). U geeft ons volmacht om (mede) namens u afspraken te maken met dergelijke derden, inclusief afspraken ter beperking dan wel uitsluiting van aansprakelijkheid voor toerekenbaar tekortkomen en onrechtmatig handelen van een derde. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van een door ons ingeschakelde derde.

4.4 Bij de uitvoering van uw opdracht laten wij ons enkel leiden door uw belang. Wij zijn daarbij echter gehouden aan de voor in Nederland inschreven advocaten geldende wet en regelgeving.

4.5 Bij de uitvoering van onze overeenkomst handelen wij zoals u van een redelijk bekwaam en redelijk handelende advocaat mag verwachten. Wij spannen ons in om het resultaat te bereiken dat u voor ogen staat, maar wij beloven niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Het risico bestaat derhalve dat u kosten maakt zonder het gewenste voordeel of resultaat te bereiken.

4.6 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vergt dat wij onder bepaalde omstandigheden aanvullende informatie van u nodig hebben ter vaststelling van uw identiteit. Wij zijn alsdan bevoegd om onze dienstverlening op te schorten totdat wij aan onze verplichtingen in deze hebben kunnen voldoen. U erkent dat wij onder omstandigheden wettelijk gehouden kunnen zijn om mogelijk verdachte transacties aan de autoriteiten te melden, zonder dat wij u daarover mogen informeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit kan voortvloeien, ook niet als achteraf blijkt dat ten onrechte een melding is gedaan.


5. Privacy, ICT en archivering

5.1 ABLD is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring zoals gepubliceerd op deze website.

5.2 U verleent toestemming aan ABLD om alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen te verwerken, ook door het inschakelen van derden. U staat ervoor in dat u enkel die persoonsgegevens met ons deelt waar u op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd bent. U vrijwaart ABLD tegen aanspraken van betrokkenen met betrekking tot pretense onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in verband met de uitvoering van onze overeenkomst met u.

5.3 Wij spreken met u af dat wij op elektronische wijze berichten, aanzeggingen en gegevens mogen uitwisselen (via diverse internetapplicaties en e-mail). Ondanks door ons in acht te nemen redelijke zorgvuldigheid kunnen wij er niet voor in staan dat onbevoegden dergelijke gegevens niet kunnen raadplegen.

5.4 Nadat wij onze werkzaamheden voor u hebben beëindigd, sturen wij u eventuele originele stukken (bijvoorbeeld een vonnis of processtukken) toe en sluiten wij het dossier. Wij adviseren u deze stukken ten minste zeven jaren te bewaren na ontvangst. In ons (digitale) archief bewaren wij enkel gescande kopieën.


6. Honorarium en onkosten

6.1 Ter zake van onze dienstverlening hebben wij recht op vergoeding van ons honorarium en de door ons gemaakte onkosten. Indien van toepassing wordt BTW in rekening gebracht.

6.2 Wij berekenen ons honorarium op basis van het met u afgesproken uurtarief vermenigvuldigd met de tijd besteed aan de behandeling van uw zaak. Wij registreren de aan uw zaak bestede tijd in eenheden van zes minuten waarbij naar boven wordt afgerond. Wij mogen het uurtarief ieder jaar op 1 januari verhogen met de inflatie, en tenminste met 3%.

6.3 Onkosten betreffen de forfaitaire kantoorkosten à 6,5% van het honorarium en de verschotten. De forfaitaire kantoorkosten omvatten porti, telefoon- en kopieerkosten alsook toegang tot diverse (juridische) databases voor onderzoek. Verschotten betreffen specifieke uitgaven die wij ten behoeve van uw zaak doen, zoals kosten en honoraria van derden (externe advocaten, vertalers, deurwaarders), griffierecht, reis- en verblijfkosten. Wij mogen verschotten periodiek en separaat aan u in rekening brengen, al dan niet bij voorschot.

6.4 Wij factureren u in beginsel tenminste eenmaal per maand. Wij mogen u echter ook om betaling van een voorschot vragen alvorens onze werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten en wij zijn bevoegd om onze dienstverlening op te schorten totdat dit voorschot is ontvangen. Voorschotten verrekenen wij bij de einddeclaratie die wordt opgemaakt nadat wij ons dossier sluiten.


7. De betaling van onze facturen

7.1 U moet al onze facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum betalen. Dit is een fatale termijn. U mag niets van het factuurbedrag aftrekken of daarmee verrekenen, en u mag betaling ook niet opschorten.

7.2 Als u onze factuur niet binnen de voornoemde betalingstermijn voldoet, bent u van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Als u in verzuim bent, moet u de incassokosten die wij maken om onze volledige vordering te incasseren aan ons vergoeden. U bent bovendien de wettelijke rente bij handelstransacties van artikel 6:119a BW over het factuurbedrag en de incassokosten verschuldigd.

7.3 Als u onze factuur niet of niet op tijd betaalt, zijn wij bevoegd een arbitrale incassoprocedure te starten voor de Geschillencommissie Advocatuur in Den Haag.

7.4 Wij, alsook onze Stichting Derdengelden, komen met u overeen dat ontvangen derdengelden allereerst zullen worden aangewend ter voldoening van onze facturen (ook die welke nog niet opeisbaar zijn) waarna het restant aan u zal worden betaald.


8. Beperking van onze aansprakelijkheid

8.1 Onze aansprakelijkheid (inclusief die van onze advocaten en medewerkers persoonlijk) voor toerekenbaar tekortkomen en onrechtmatig handelen, is beperkt tot het bedrag dat de beroeps- en algemene aansprakelijkheidsverzekering van de vennootschap uitkeert in het betreffende geval, vermeerderd met het eigen risico dat de vennootschap onder die verzekeringen dragen. Op de beperking van aansprakelijkheid wordt geen beroep gedaan in geval van opzet of grove nalatigheid.

8.2 Als onze aansprakelijkheidsverzekeraar niet gehouden is om een uitkering te doen – terwijl rechtens heeft te gelden dat wij wel aansprakelijk zijn – is onze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het netto honorarium dat u in de desbetreffende zaak heeft voldaan in de zes maanden voorafgaand aan het moment waarop wij voor de eerste maal toerekenbaar tekortkwamen dan wel onrechtmatig handelden.


9. Geschillenbeslechting

9.1 Als u een klacht hebt over onze dienstverlening of onze factuur, moet u deze schriftelijk aan ons voorleggen, binnen twee maanden na de dag waarop u kennisnam of redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van het handelen of nalaten dat aanleiding was voor uw klacht. Klaagt u niet op tijd schriftelijk dan vervalt uw klachtrecht. Als u tijdig klaagt, wordt uw klacht behandeld volgens onze kantoorklachtenregeling die van toepassing is. Binnen vier weken zullen wij u schriftelijk ons standpunt kenbaar maken en zo mogelijk een oplossing voorstellen.

9.2 Als uw klacht ingevolge het voorgaande lid niet naar wens is opgelost kunt u het geschil indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

9.3 De Geschillencommissie Advocatuur zal het geschil beslechten middels arbitrage volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat van toepassing is op het moment van indienen van het geschil. De plaats van arbitrage is Den Haag.

9.4 Tegen het arbitraal vonnis van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

9.5 Twaalf maanden na het moment waarop wij onze schriftelijke reactie op uw klacht aan u hebben verzonden ingevolge het eerste lid van dit artikel verjaart uw rechtsvordering.

9.6 Indien de Geschillencommissie Advocatuur niet bevoegd is om kennis te nemen van een geschil zal zulk een geschil exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.