Gebruikersvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van ABLD Advocatuur B.V. (‘ABLD’) bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van ABLD zijn te raadplegen.

2. De inhoud van deze website beoogt algemene informatie over ABLD te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als juridisch advies en is evenmin een aanbod tot het verlenen van bijstand als advocaat. Het verzenden en ontvangen van informatie via deze website of via e-mail schept geen advocaat-cliënt relatie tussen ABLD en enige gebruiker van de website.

3. De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd.

4. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van deze website. De informatie op deze website geeft mogelijk niet de meest recente ontwikkelingen weer. ABLD is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van enige onnauwkeurigheid of onvolkomenheid vermeld op deze website.

5. Aan het gebruik van internet zijn risico's verbonden. Informatie verzonden aan ABLD via de website van ABLD is niet beveiligd. Derhalve dient u ons langs deze weg geen vertrouwelijke informatie te zenden. ABLD wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail en de website.

6. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil met betrekking tot de website van ABLD zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbank Amsterdam.