Privacy

ABLD Advocatuur B.V. te Amsterdam (‘ABLD’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

Gegevens die wij verzamelen
Persoonsgegevens die ABLD verwerkt worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op basis van de navolgende rechtsgronden. Persoonsgegevens die aan ABLD zijn verstrekt of die wij uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) hebben verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is of als wij wettelijk verplicht zijn om zulke gegevens te verstrekken.

Waarom wij gegevens verzamelen
Wij verwerken persoonsgegevens om:

Rechtsgronden voor verwerking
De verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

Bewaren
Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging
ABLD heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Eventuele vragen kunnen worden gericht aan info@abld.nl.

Ondersteuning
ABLD maakt gebruik van externe leveranciers (bijvoorbeeld ICT-bedrijven) om haar diensten te verlenen. Wij hebben met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten teneinde te bewerkstelligen dat persoonlijke gegevens worden beschermd en beveiligd. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

Cookies op onze website
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking “cookies” om onze website zo informatief mogelijk in te richten. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Rechten van betrokkenen
Op grond van de AVG heeft een betrokkene onder meer het recht om persoonsgegevens die ABLD bewaart in te zien, te verzoeken om verwijdering, correctie of aanvulling. Verzoeken om rechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan info@abld.nl. Waar mogelijk zal ABLD aan een verzoek voldoen. Eventuele klachten kunnen worden gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens.